Miesięczny kalendarz przedsiębiorcy

Miesięczny kalendarz przedsiębiorcy

Ważne terminy – Urząd Skarbowy (US):

♦   do 7-go dnia każdego miesiąca – dokonanie rozliczenia względem US przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej

♦   do 20-tego dnia każdego miesiąca – wpłata zaliczki na podatek dochodowy PIT/CIT lub płatność zryczałtowanego podatek od przychodów ewidencjonowanych

♦   do 20-tego dnia każdego miesiąca – rozliczenie (wpłata) podatku od wypłaconych wynagrodzeń pracowników (PIT-4)

♦   do 25-tego dnia każdego miesiąca – dokonanie rozliczenia podatku VAT oraz złożenie formularza VAT-7 (w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie – rozliczenie podatku VAT do 25-tego dnia każdego miesiąca, następującego po danym kwartale)

♦   do 25-tego dnia każdego miesiąca – podatnicy objęci odwrotnym obciążeniem VAT zobowiązani są składać dodatkowo (za okresy miesięczne) informacje podsumowujące VAT-27

♦   do 25-tego dnia każdego miesiąca – rozliczenie (w wersji elektronicznej) podatku VAT UE za poprzedni miesiąc

♦   do 25-tego dnia każdego miesiąca – wygenerowanie i przesyłanie danych ewidencji VAT (w wersji elektronicznej) w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) za poprzedni miesiąc

 

Ważne terminy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

♦   do 5-tego dnia każdego miesiąca – dokonanie rozliczenia składek ZUS oraz przekazanie deklaracji przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

♦   do 10-tego każdego miesiąca – dokonanie rozliczenia (opłacenie) składek ZUS przez przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie za siebie)

♦   do 15-tego każdego miesiąca – przekazanie przez przedsiębiorców zatrudniających pracowników wymaganych deklaracji ZUS (deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z imiennymi raportami miesięcznymi ZUS RCA, ZUS RZA bądź ZUS RSA) oraz rozliczenie (opłacenie) składek ZUS (składki odprowadzane są za pracowników i za pracodawcę)

 

ISTOTNE!

Jeżeli koniec któregokolwiek z powyższych terminów przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień tegoż terminu uważa się następny dzień roboczy.