Roczny kalendarz przedsiębiorcy

Roczny kalendarz przedsiębiorcy

Ważne terminy rocznych zeznań względem Urzędu Skarbowego (US):

♦   do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym – PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

♦   do 31 stycznia za rok poprzedni – PIT-16A – termin złożenia deklaracji za działalność opodatkowana kartą podatkową (złożenia deklaracja informuje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach minionego roku)

♦   do 31 stycznia za rok poprzedni – PIT-8AR – informacja o przekazanych w ciągu roku kwotach zryczałtowanego podatku dochodowego

♦   do 31 stycznia za rok poprzedni – PIT-4R –rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które były płacone w ciągu roku (zobligowani są podatnicy, którzy w minionym roku zatrudniali osoby na umowy o pracę, dzieło lub na zlecenie)

♦   do końca lutego za rok poprzedni – PIT-11/PIT-40 – termin przekazanie do US i pracowników informacji o dochodach w minionym roku obligatoryjny dla płatników składających deklaracje w formie elektronicznej  (lub do końca stycznia – dla formy papierowej)

♦   do 31 marca za rok przedni – sporządzenie sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy i złożenie deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami (CIT-8/O i CIT-D) do US

♦   do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 – ostateczny termin złożenie i rozlicznie zeznania rocznego informującego o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) oraz przekazania 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP)

♦   do 30 czerwca za rok poprzedni – ostateczny termin przyjęcia (zatwierdzenie) sprawozdania finansowego

♦   do 10 lipca za rok poprzedni – ostateczny termin przekazania do US sprawozdania finansowego

♦   do 15 lipca za rok poprzedni – ostateczny termin przekazania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

Terminy zawiadomień:

do 20 stycznia:

♦   ostateczny termin złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej i/lub z najmu prywatnego (również termin złożenia samego wniosku o opodatkowanie przychodów z najmu)

♦   ostateczny termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) lub informacji o zmianach w tymże wniosku o zastosowanie takiej formy opodatkowania

♦   ostateczny termin złożenia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał

do 20 lutego:

♦   ostateczny termin złożenia zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek PIT

♦   ostateczny termin złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek PIT

do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, od którego przedsiębiorca chce rozliczać się kwartalnie – możliwość zmiany  systemu rozliczania podatku Vat z miesięcznego na kwartalny (zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która została wprowadzona 1 stycznia 2017 roku)

 

Ważne terminy rocznych zeznań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

♦   do 31 stycznia – ZUS-IWA – złożenie deklaracji przez płatników zgłoszonych w ZUS, jako płatników ZUS nieprzerwalnie przez cały rok zgłaszających średnio w miesiącu co najmniej 10 pracowników do ubezpieczenia wypadkowego i nadal działających w celu ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.